سلامت
0
با خواص بولاغ اوتی و ارزش غذایی این گیاه آشنا شوید
0

بولاغ اوتی گیاهی است شناور که وابسته به آب می باشد، این گیاه تعداد زیادی شاخه های خزیده و ساقه و برگ های عمودی شکل و پر شکل دارد. قسمت قسمت ...